Google
2018年4月21日
赤岡修次
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
1枠 1番
牝 5歳
56.0kg
4枠 4番
牝 5歳
54.0kg
7枠 8番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牡 5歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
牝 6歳
54.0kg
石本純也
8枠 8番
牝 6歳
54.0kg
7枠 7番
牡 5歳
56.0kg
6枠 7番
牡 5歳
56.0kg
上田将司
3枠 3番
牡 7歳
56.0kg
5枠 5番
牝 8歳
54.0kg
7枠 7番
牝 6歳
55.0kg
2枠 2番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
牡 9歳
56.0kg
6枠 6番
牡 8歳
56.0kg
8枠 8番
牡 6歳
56.0kg
7枠 8番
せ 6歳
56.0kg
嬉 勝則
5枠 5番
せ 4歳
56.0kg
8枠 9番
牡 4歳
56.0kg
2枠 2番
牡 6歳
56.0kg
8枠 10番
牡 6歳
56.0kg
2枠 2番
牡 5歳
56.0kg
8枠 11番
牝 8歳
54.0kg
大澤誠志郎
8枠 10番
牝 8歳
54.0kg
7枠 8番
牝 6歳
54.0kg
岡村卓弥
6枠 6番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牡 6歳
56.0kg
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
5枠 5番
牡 6歳
56.0kg
5枠 5番
牡 6歳
56.0kg
木村直輝
2枠 2番
牡 7歳
55.0kg
5枠 5番
牝 3歳
53.0kg
6枠 6番
牝 6歳
53.0kg
5枠 5番
牝 5歳
54.0kg
6枠 6番
牝 5歳
53.0kg
7枠 9番
牡 5歳
55.0kg
倉兼育康
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
7枠 8番
牝 5歳
56.0kg
8枠 10番
牝 5歳
54.0kg
8枠 9番
牡 9歳
56.0kg
8枠 9番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牡 5歳
56.0kg
4枠 4番
牡 5歳
56.0kg
郷間勇太
8枠 9番
牝 6歳
54.0kg
7枠 8番
牡 9歳
56.0kg
7枠 8番
牡 8歳
56.0kg
8枠 10番
せ 6歳
56.0kg
小山裕也
1枠 1番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
6枠 6番
牡 7歳
56.0kg
8枠 11番
牡 4歳
56.0kg
佐原秀泰
8枠 8番
牝 5歳
54.0kg
7枠 7番
牡 5歳
56.0kg
8枠 10番
牝 5歳
56.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牝 5歳
54.0kg
下村瑠衣
2枠 2番
牝 5歳
53.0kg
妹尾浩一朗
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牝 6歳
54.0kg
4枠 4番
牝 6歳
54.0kg
1枠 1番
せ 6歳
56.0kg
塚本雄大
8枠 9番
牝 5歳
53.0kg
1枠 1番
牝 7歳
52.0kg
1枠 1番
牝 6歳
52.0kg
5枠 5番
牡 10歳
54.0kg
永森大智
2枠 2番
牝 3歳
54.0kg
1枠 1番
牡 4歳
56.0kg
6枠 6番
牝 5歳
56.0kg
3枠 3番
せ 6歳
56.0kg
2枠 2番
牡 7歳
56.0kg
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
6枠 7番
牡 7歳
56.0kg
西川敏弘
1枠 1番
牝 4歳
54.0kg
6枠 6番
せ 8歳
56.0kg
3枠 3番
牝 5歳
56.0kg
7枠 8番
牡 5歳
56.0kg
8枠 10番
牡 4歳
56.0kg
8枠 9番
牡 5歳
56.0kg
1枠 1番
牡 6歳
56.0kg
6枠 6番
牡 5歳
56.0kg
西森将司
4枠 4番
牡 8歳
56.0kg
2枠 2番
牝 6歳
55.0kg
8枠 9番
牡 8歳
56.0kg
7枠 7番
牡 8歳
56.0kg
2枠 2番
牝 6歳
54.0kg
8枠 10番
牡 6歳
56.0kg
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
林 謙佑
別府真衣
2枠 2番
牡 3歳
55.0kg
6枠 6番
牡 5歳
55.0kg
6枠 6番
牡 4歳
55.0kg
松木大地
8枠 8番
牝 4歳
53.0kg
3枠 3番
牡 5歳
55.0kg
7枠 8番
牝 4歳
53.0kg
2枠 2番
牡 9歳
55.0kg
三村展久
宮川 実
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
5枠 5番
牝 6歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
56.0kg
5枠 5番
牝 5歳
54.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
6枠 6番
牡 7歳
56.0kg
5枠 5番
牡 5歳
56.0kg
山頭信義
7枠 7番
牡 11歳
56.0kg
2枠 2番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牝 5歳
54.0kg
7枠 7番
牡 6歳
56.0kg
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
3枠 3番
牡 11歳
56.0kg
山崎雅由
4枠 4番
せ 5歳
56.0kg
6枠 6番
牝 4歳
54.0kg
8枠 10番
牡 9歳
56.0kg
7枠 9番
牡 8歳
56.0kg
1枠 1番
牝 5歳
54.0kg
2018年4月22日
赤岡修次
6枠 6番
牡 4歳
56.0kg
2枠 2番
牡 7歳
56.0kg
8枠 9番
牡 8歳
56.0kg
7枠 7番
牡 6歳
56.0kg
8枠 8番
牡 5歳
56.0kg
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
6枠 7番
牡 11歳
56.0kg
石本純也
6枠 6番
牝 6歳
54.0kg
1枠 1番
牝 4歳
54.0kg
上田将司
5枠 5番
牝 5歳
54.0kg
3枠 3番
牝 5歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
3枠 3番
牡 9歳
56.0kg
6枠 6番
牝 6歳
54.0kg
7枠 7番
牡 7歳
56.0kg
6枠 6番
牡 6歳
56.0kg
嬉 勝則
8枠 9番
牡 6歳
56.0kg
7枠 9番
牡 5歳
56.0kg
大澤誠志郎
1枠 1番
牡 9歳
56.0kg
6枠 6番
牝 9歳
54.0kg
3枠 3番
牡 9歳
56.0kg
8枠 8番
牡 6歳
56.0kg
岡村卓弥
3枠 3番
せ 4歳
56.0kg
2枠 2番
せ 5歳
56.0kg
4枠 4番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牡 5歳
56.0kg
2枠 2番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牝 5歳
54.0kg
2枠 2番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
木村直輝
6枠 6番
せ 7歳
55.0kg
1枠 1番
牝 4歳
53.0kg
1枠 1番
牝 5歳
53.0kg
8枠 9番
牝 5歳
53.0kg
5枠 5番
牝 7歳
53.0kg
1枠 1番
牡 4歳
55.0kg
4枠 4番
牡 4歳
55.0kg
倉兼育康
2枠 2番
牝 4歳
54.0kg
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
7枠 7番
牝 5歳
54.0kg
5枠 5番
牡 6歳
56.0kg
2枠 2番
牡 9歳
56.0kg
郷間勇太
8枠 9番
牡 6歳
56.0kg
4枠 4番
せ 7歳
56.0kg
3枠 3番
牝 7歳
54.0kg
8枠 9番
牝 5歳
54.0kg
6枠 6番
せ 12歳
56.0kg
5枠 5番
牝 5歳
54.0kg
小山裕也
8枠 8番
牝 5歳
54.0kg
佐原秀泰
1枠 1番
牡 9歳
56.0kg
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
5枠 5番
牝 7歳
54.0kg
6枠 6番
牝 6歳
54.0kg
1枠 1番
牡 10歳
56.0kg
下村瑠衣
8枠 9番
牡 8歳
55.0kg
7枠 7番
牡 7歳
55.0kg
妹尾浩一朗
6枠 6番
牝 6歳
54.0kg
5枠 5番
牝 6歳
54.0kg
5枠 5番
牡 4歳
56.0kg
5枠 5番
牝 4歳
54.0kg
2枠 2番
牝 7歳
54.0kg
3枠 3番
牝 5歳
54.0kg
塚本雄大
7枠 7番
牡 9歳
54.0kg
4枠 4番
牡 6歳
54.0kg
8枠 8番
牡 8歳
54.0kg
2枠 2番
牡 8歳
54.0kg
5枠 5番
牡 4歳
54.0kg
永森大智
5枠 5番
牡 12歳
56.0kg
7枠 7番
牡 9歳
56.0kg
8枠 8番
牡 7歳
56.0kg
2枠 2番
牝 4歳
54.0kg
6枠 6番
牡 7歳
56.0kg
西川敏弘
2枠 2番
せ 6歳
56.0kg
8枠 8番
牡 5歳
56.0kg
8枠 9番
牝 4歳
54.0kg
5枠 5番
牡 11歳
56.0kg
2枠 2番
牝 3歳
54.0kg
8枠 9番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牝 5歳
54.0kg
4枠 4番
牝 11歳
54.0kg
西森将司
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
1枠 1番
牡 5歳
56.0kg
8枠 10番
牡 10歳
56.0kg
林 謙佑
別府真衣
8枠 10番
牡 8歳
55.0kg
4枠 4番
牡 10歳
55.0kg
1枠 1番
牝 3歳
53.0kg
4枠 4番
牡 6歳
55.0kg
7枠 7番
牡 7歳
55.0kg
松木大地
8枠 8番
牡 6歳
55.0kg
6枠 6番
牡 6歳
55.0kg
2枠 2番
牡 9歳
55.0kg
8枠 8番
牡 7歳
55.0kg
8枠 11番
牝 7歳
53.0kg
三村展久
宮川 実
5枠 5番
牡 4歳
56.0kg
7枠 7番
牝 6歳
54.0kg
8枠 8番
せ 5歳
56.0kg
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
6枠 6番
牡 5歳
56.0kg
山頭信義
7枠 8番
牝 5歳
54.0kg
3枠 3番
牡 10歳
56.0kg
7枠 8番
牡 11歳
56.0kg
山崎雅由
4枠 4番
牝 7歳
54.0kg
7枠 7番
牡 8歳
56.0kg
1枠 1番
牡 6歳
56.0kg
7枠 7番
牡 9歳
56.0kg
8枠 8番
牡 5歳
56.0kg
2018年4月23日
赤岡修次
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
6枠 6番
牡 6歳
56.0kg
1枠 1番
牡 3歳
56.0kg
3枠 3番
牡 8歳
56.0kg
6枠 6番
牡 10歳
56.0kg
6枠 6番
せ 8歳
56.0kg
石本純也
8枠 8番
牝 5歳
54.0kg
3枠 3番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牡 5歳
56.0kg
8枠 10番
牝 5歳
54.0kg
上田将司
1枠 1番
牡 4歳
56.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
6枠 7番
牝 4歳
54.0kg
嬉 勝則
7枠 7番
牝 7歳
54.0kg
8枠 11番
牡 9歳
56.0kg
大澤誠志郎
5枠 5番
牡 5歳
56.0kg
8枠 8番
牡 4歳
56.0kg
2枠 2番
牝 5歳
54.0kg
7枠 7番
牝 4歳
54.0kg
8枠 10番
牡 5歳
56.0kg
7枠 9番
牡 5歳
56.0kg
岡村卓弥
1枠 1番
牡 3歳
56.0kg
5枠 5番
牡 7歳
56.0kg
5枠 5番
牝 10歳
54.0kg
4枠 4番
牝 7歳
54.0kg
6枠 6番
牡 7歳
56.0kg
5枠 5番
牡 7歳
56.0kg
3枠 3番
牝 4歳
54.0kg
木村直輝
7枠 7番
牡 4歳
55.0kg
8枠 8番
牝 4歳
53.0kg
1枠 1番
牝 4歳
53.0kg
7枠 8番
牝 4歳
53.0kg
4枠 4番
牡 7歳
55.0kg
3枠 3番
牡 7歳
55.0kg
倉兼育康
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
2枠 2番
牡 5歳
56.0kg
郷間勇太
8枠 8番
牝 4歳
54.0kg
2枠 2番
牝 5歳
54.0kg
4枠 4番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
せ 8歳
56.0kg
1枠 1番
せ 5歳
56.0kg
5枠 5番
牡 8歳
56.0kg
1枠 1番
牝 6歳
54.0kg
小山裕也
3枠 3番
牝 5歳
54.0kg
5枠 5番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
佐原秀泰
6枠 6番
牡 3歳
56.0kg
7枠 7番
牝 6歳
54.0kg
6枠 6番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
牡 5歳
56.0kg
1枠 1番
牡 7歳
56.0kg
下村瑠衣
2枠 2番
牝 6歳
53.0kg
妹尾浩一朗
3枠 3番
牝 4歳
54.0kg
6枠 6番
牝 4歳
54.0kg
2枠 2番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
牡 10歳
56.0kg
塚本雄大
8枠 9番
牝 4歳
52.0kg
8枠 8番
牡 5歳
54.0kg
7枠 8番
牡 9歳
54.0kg
永森大智
5枠 5番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牡 4歳
56.0kg
6枠 6番
牡 3歳
56.0kg
4枠 4番
牡 9歳
56.0kg
2枠 2番
牡 7歳
56.0kg
4枠 4番
牡 8歳
56.0kg
西川敏弘
5枠 5番
牝 4歳
54.0kg
3枠 3番
牡 9歳
56.0kg
西森将司
4枠 4番
牡 4歳
56.0kg
4枠 4番
牡 6歳
56.0kg
1枠 1番
牝 4歳
54.0kg
3枠 3番
牝 3歳
54.0kg
3枠 3番
牡 7歳
56.0kg
2枠 2番
牡 7歳
56.0kg
6枠 6番
牝 5歳
54.0kg
林 謙佑
別府真衣
8枠 9番
牡 6歳
55.0kg
2枠 2番
牝 4歳
53.0kg
8枠 8番
牝 5歳
53.0kg
4枠 4番
牡 9歳
55.0kg
8枠 9番
牝 5歳
53.0kg
松木大地
2枠 2番
牝 3歳
53.0kg
8枠 9番
牝 5歳
53.0kg
3枠 3番
牡 7歳
55.0kg
7枠 7番
牡 5歳
55.0kg
6枠 6番
牡 7歳
55.0kg
5枠 5番
牝 6歳
53.0kg
三村展久
宮川 実
6枠 6番
牝 4歳
54.0kg
1枠 1番
せ 6歳
56.0kg
1枠 1番
牝 7歳
54.0kg
2枠 2番
牝 5歳
54.0kg
7枠 7番
牡 6歳
56.0kg
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
山頭信義
7枠 7番
牡 4歳
56.0kg
山崎雅由
6枠 6番
牡 5歳
56.0kg
2枠 2番
牝 4歳
54.0kg
7枠 7番
牝 4歳
54.0kg
1枠 1番
せ 7歳
56.0kg
1枠 1番
牡 8歳
56.0kg
2枠 2番
牝 5歳
54.0kg
2018年4月24日
赤岡修次
5枠 5番
牝 3歳
54.0kg
6枠 6番
牡 3歳
56.0kg
6枠 6番
牝 3歳
54.0kg
3枠 3番
牝 6歳
54.0kg
5枠 5番
牡 9歳
56.0kg
1枠 1番
牡 8歳
56.0kg
8枠 9番
牡 5歳
56.0kg
石本純也
6枠 6番
牡 3歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
3枠 3番
牡 6歳
56.0kg
2枠 2番
牝 6歳
54.0kg
2枠 2番
牝 11歳
54.0kg
8枠 10番
牝 6歳
54.0kg
上田将司
6枠 6番
牝 3歳
54.0kg
6枠 6番
牝 4歳
54.0kg
2枠 2番
牡 7歳
56.0kg
4枠 4番
せ 6歳
56.0kg
嬉 勝則
7枠 7番
牝 5歳
54.0kg
1枠 1番
牝 5歳
54.0kg
大澤誠志郎
4枠 4番
せ 3歳
56.0kg
3枠 3番
牝 3歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
8枠 9番
牡 9歳
56.0kg
3枠 3番
牝 5歳
54.0kg
4枠 4番
牝 6歳
54.0kg
岡村卓弥
3枠 3番
牝 3歳
54.0kg
5枠 5番
牝 3歳
54.0kg
2枠 2番
牡 4歳
56.0kg
6枠 6番
牝 4歳
54.0kg
7枠 8番
牡 5歳
56.0kg
木村直輝
1枠 1番
せ 5歳
55.0kg
7枠 7番
牝 4歳
53.0kg
2枠 2番
牝 8歳
53.0kg
倉兼育康
8枠 8番
牡 3歳
56.0kg
4枠 4番
牡 3歳
56.0kg
3枠 3番
牡 4歳
56.0kg
郷間勇太
1枠 1番
牡 3歳
56.0kg
6枠 6番
牝 10歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
5枠 5番
牡 4歳
56.0kg
6枠 6番
牡 11歳
56.0kg
小山裕也
4枠 4番
牡 5歳
56.0kg
8枠 9番
牝 4歳
54.0kg
佐原秀泰
3枠 3番
牝 3歳
54.0kg
8枠 8番
牝 4歳
54.0kg
4枠 4番
牡 3歳
56.0kg
1枠 1番
牡 4歳
56.0kg
3枠 3番
牡 8歳
56.0kg
2枠 2番
牡 9歳
56.0kg
下村瑠衣
4枠 4番
牝 3歳
53.0kg
8枠 8番
牝 5歳
53.0kg
5枠 5番
牝 11歳
53.0kg
妹尾浩一朗
1枠 1番
牝 3歳
54.0kg
塚本雄大
7枠 7番
牝 3歳
52.0kg
5枠 5番
牝 6歳
52.0kg
3枠 3番
牝 4歳
52.0kg
永森大智
2枠 2番
牡 3歳
56.0kg
7枠 7番
牝 3歳
54.0kg
2枠 2番
牡 3歳
56.0kg
7枠 7番
せ 5歳
56.0kg
1枠 1番
牡 7歳
56.0kg
6枠 6番
牡 5歳
56.0kg
5枠 5番
牡 6歳
56.0kg
西川敏弘
1枠 1番
牝 3歳
54.0kg
7枠 7番
牡 3歳
56.0kg
6枠 6番
牝 5歳
54.0kg
1枠 1番
牡 8歳
56.0kg
3枠 3番
牡 5歳
56.0kg
西森将司
6枠 6番
牝 7歳
54.0kg
5枠 5番
牡 4歳
56.0kg
5枠 5番
牝 4歳
54.0kg
7枠 7番
牝 4歳
54.0kg
林 謙佑
別府真衣
8枠 8番
牝 3歳
53.0kg
5枠 5番
牝 3歳
53.0kg
5枠 5番
牡 4歳
55.0kg
4枠 4番
牡 6歳
55.0kg
松木大地
5枠 5番
牡 4歳
55.0kg
7枠 7番
牝 5歳
53.0kg
4枠 4番
牝 5歳
53.0kg
2枠 2番
せ 6歳
55.0kg
1枠 1番
牝 8歳
53.0kg
三村展久
宮川 実
2枠 2番
牝 3歳
54.0kg
8枠 9番
牡 3歳
56.0kg
2枠 2番
牝 3歳
54.0kg
4枠 4番
牝 4歳
54.0kg
山頭信義
8枠 8番
牝 3歳
54.0kg
8枠 8番
牡 4歳
56.0kg
1枠 1番
牝 3歳
54.0kg
1枠 1番
牡 5歳
56.0kg
3枠 3番
牡 10歳
56.0kg
山崎雅由
2枠 2番
牝 4歳
54.0kg
8枠 8番
牝 5歳
54.0kg
8枠 8番
牝 3歳
54.0kg
7枠 7番
せ 5歳
56.0kg
7枠 7番
牝 5歳
54.0kg